Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van YLD (Yolanda Lippens), zoals deze beschikbaar is gesteld door YLD. In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op mijn website aan u aanbiedt.

Website deels afgeschermd

Deze website YLD is alleen bestemd voor bekenden van Yolanda Lippens en medische geïnteresseerden. Om persoonlijke redenen is de site afgeschermd voor zoekmachines en dus niet indexeerbaar, idem voor het fotomateriaal. Publiekelijke promotie van deze site is dan ook niet toegestaan.

Het is wel toegestaan deze site onderling te delen, alleen als dit voor medische doeleinden is.

Intellectueel eigendom

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van YLD is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken.

Geen garantie op juistheid

YLD streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie op deze website onvolledig en of fout zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Mits ik gewezen word op terechte fouten, dan zal ik deze direct corrigeren.

De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. YLD heeft het recht om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder voorafgaande melding. YLD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie die op websites staat waarnaar via hyperlinks verwezen wordt.

Geen inkomsten

Yolanda Lippens heeft geen KvK inschrijving, is non-profit, onafhankelijk, vraagt en ontvangt geen geld of vergoedingen voor diensten of promotie van derden. Van de commerciële diensten van derden die worden aangereikt, geniet ik geen voordeel.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina.

Yolanda Lippens
juli 2020